برچسب: گوشت قرمز

 • کباب برگ
  ۸۶,۰۰۰ تومان به ازی هر عدد
  عدد
 • کباب بره
  ۳۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۱۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله کبابی گوساله
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دنده کباب
  ۱۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک ویژه
  ۳۵۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت قيمه‌ای گوساله
  ۲۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوهان گوساله
  ۳۶۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۱۷۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم