برچسب: گوشت سفید

 • چیکن استراگانف
  ۱۵۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب با سس سیر
  ۱۵۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب ترش
  ۱۵۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه چینی
  ۱۵۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب تند و ترش
  ۱۵۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب با استخوان
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب سینه
  ۱۵۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • جوجه کباب ران
  ۱۵۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مرغ شکم پر
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتف مرغ کبابی
  ۸۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پاچین مرغ
  ۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کتلت مرغ
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم