برچسب: گوشت سفید

گوشت سفید
 • شیلات خلیج استیک شیر ماهی
  ۳۳۴,۳۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • شیلات خلیج فیله شوریده
  ۳۲۵,۷۰۰ تومان به ازای هربسته
  هربسته
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کبک
  ۲۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله بوقلمون
  ۲۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون بی‌استخوان
  ۱۹۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله مرغ زعفرانی
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بوقلمون چرخکرده
  ۱۸۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اردک کالی
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
 • شیلات خلیج تیلاپیا
  ۲۳۳,۹۰۰ تومان
 • چیکن استراگانف
  ۱۵۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک مرغ مخصوص
  ۱۵۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم