برچسب: گوسفند

 • ران ویژه گوسفندی (پاک شده)
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهیچه دست گوسفندی
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوفته مخصوص
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۱۷۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت با پنیر
  ۱۶۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • بره با لیمو و نعناع
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بره
  ۳۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب شاندیز
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بلغاری
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم