برچسب: گوسفند

 • ران ویژه گوسفندی (پاک شده)
  ۱۵۶,۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهیچه دست گوسفندی
  ۲۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوفته مخصوص
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • همبرگر گوشت بوسینی
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • همبرگر گوشت با پنیر
  ۱۵۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
  کیلوگرم
 • بره با لیمو و نعناع
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بره
  ۳۳۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب شاندیز
  ۲۳۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب بلغاری
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم