برچسب: گوسفند

گوسفند
 • استیک گوسفندی
  ۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • زبان گوسفند (3 عددی)
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • سیراب و شیردان گوسفندی
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • مغز گوسفند(3عددی )
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • پاچه گوسفند(4عددی)
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • یک دست کله و پاچه گوسفندی
  ۹۶۰,۰۰۰ تومان
 • ماهیچه ران گوسفندی
  ۱,۱۲۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب کوبیده
  ۸۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دنده کباب
  ۷۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز ران گوسفندی(قیمه ایی)
  ۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • قلم گوسفندی پلویی
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله شاهپسند کبابی
  ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم