برچسب: گوسفند

گوسفند
 • استیک گوسفندی
  ۵۶۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • زبان گوسفند (3 عددی)
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • سیراب و شیردان گوسفندی
  ۷۸,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • مغز گوسفند(3عددی )
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • پاچه گوسفند(4عددی)
  ۸۸,۸۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • یک دست کله و پاچه گوسفندی
  ۴۴۵,۰۰۰ تومان
 • ماهیچه ران گوسفندی
  ۴۳۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب کوبیده
  ۳۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • دنده کباب
  ۳۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • مغز ران گوسفندی(قیمه ایی)
  ۵۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • قلم گوسفندی پلویی
  ۴۳۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله شاهپسند کبابی
  ۴۳۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم