برچسب: مرغتعدادیتعدادی

مرغتعدادیتعدادی
  • شنیسل ران با پودر قدیم
    ۲۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • شنیسل سینه اسپایسی
    ۲۳۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم