برچسب: مرغتعدادیتعدادی

مرغتعدادیتعدادی
  • شنیسل ران با پودر قدیم
    ۱۰۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • شنیسل سینه اسپایسی
    ۱۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم