برچسب: بسته ای

بسته ای
  • قرقاول منجمد
    ۲۵۸,۰۰۰ تومان
  • شنیسل سینه نارنجی
    ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم