برچسب: بسته ای

بسته ای
  • قرقاول منجمد
    ۲۴۱,۰۰۰ تومان
  • شنیسل سینه نارنجی
    ۶۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم