برچسب: استیک

  • فیله استیک ویژه
    ۳۲۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم
  • تی بن استیک
    ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
    کیلوگرم