• نگینی استانبولی
  ۱۶۶,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
 • فیله گوساله
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • بیف استراگانف
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • گل ماهیچه گوساله
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • سرسینه گوساله
  ۲۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • فيله زبان گوساله
  ۱۰۹,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
 • مغز گوساله
  ۳۹,۶۰۰ تومان
 • چرخکرده گوساله
  ۱۲۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • 5%
  چرخکرده مخلوط ويژه
  ۱۲۹,۰۰۰ تومان ۱۲۲,۵۵۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • بيفتک گوساله ساده
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • گوشت خورشتی گوساله
  ۱۶۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۱۶۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم