• گوشت شتر خورشتی
  ۲۸۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • مغز ران گوسفندی(قیمه ایی)
  ۲۷۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده شتر
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • بيفتک گوساله ساده
  ۳۰۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۳۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت خورشتی گوساله
  ۳۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • رستبیف
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیفتک گوساله مرینیت شده
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گل ماهیچه گوساله
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت قيمه‌ای گوساله
  ۳۰۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیف استراگانف
  ۳۱۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم