• شترمرغ
  ۴۲۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • دنده کباب
  ۴۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۴۲۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله کبابی گوساله
  ۶۷۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۶۷۱,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیف استراگانف
  ۴۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس استیک ویژه
  ۷۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله گوساله
  ۶۳۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت قيمه‌ای گوساله
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیفتک گوساله مرینیت شده
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک ویژه
  ۷۴۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم