• پاچه گوسفند(4عددی)
  ۷۸,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • یک دست کله و پاچه گوسفندی
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
 • استیک ران گوسفندی
  ۲۵۹,۹۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده گوساله
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیفتک گوساله مرینیت شده
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ماهیچه ران گوسفندی
  ۲۴۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده مخلوط ويژه
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بيفتک گوساله ساده
  ۳۰۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • رستبیف
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت خورشتی گوساله
  ۳۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۳۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم