• گردن گوسفندی پاک شده
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب لقمه
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
 • کباب کوبیده
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شترمرغ
  ۱۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۱۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک ران گوسفندی
  ۲۶۳,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • یک دست کله و پاچه گوسفندی
  ۱۹۵,۵۰۰ تومان
 • گل ماهیچه گوساله
  ۲۰۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • ران ویژه گوسفندی (پاک شده)
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت خورشتی گوساله
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • قلم گوسفندی پلویی
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم