• گوشت شتر خورشتی
  ۲۸۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • سرسینه گوساله
  ۵۹,۹۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک RIBEYE
  ۳۱۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • پارت استیک
  ۴۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک گوسفندی
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخ کرده شترمرغ
  ۲۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • شترمرغ
  ۲۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله زبان گوساله
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • زبان گوسفند (3 عددی)
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته
 • سیراب و شیردان گوسفندی
  ۵۴,۰۰۰ تومان به ازای هر بسته
  بسته
 • مغز گوساله
  ۶۶,۰۰۰ تومان
 • مغز گوسفند(3عددی )
  ۹۸,۰۰۰ تومان به ازای هربسته
  بسته