دسته بندی: گوساله فرآوری شده

 • استیک RIBEYE
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیفتک گوساله مرینیت شده
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • تی بن استیک
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوفته مخصوص
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • کباب برگ
  ۸۶,۰۰۰ تومان به ازی هر عدد
  عدد