دسته بندی: گوساله فرآوری شده

 • تی بن استیک
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیفتک گوساله مرینیت شده
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • رستبیف
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوفته مخصوص
  ۲۶۴,۷۰۰ تومان
 • کباب برگ
  ۱۱۳,۰۰۰ تومان به ازی هر عدد
  عدد