دسته بندی: گوساله فرآوری شده

 • فیله کباب ترش
  ۴۷۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوهان گوساله
  ۴۸۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک ویژه
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوفته مخصوص
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • تی بن استیک
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب برگ
  ۱۱۷,۰۰۰ تومان به ازی هر عدد
  عدد