• فيله کبابی گوساله
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیفتک گوساله مرینیت شده
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله استیک ویژه
  ۳۵۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت قيمه‌ای گوساله
  ۲۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس استیک ویژه
  ۳۵۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بیف استراگانف
  ۲۱۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فیله گوساله
  ۳۰۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کوهان گوساله
  ۳۶۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • تی بن استیک
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • استیک RIBEYE
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • اسلایس رولتی
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • بيفتک گوساله ساده
  ۲۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم