• چرخکرده مخلوط ويژه
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • چرخکرده گوساله
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گوشت خورشتی گوساله
  ۲۰۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • گل ماهیچه گوساله
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • کباب لقمه
  ۱۶۹,۰۰۰ تومان
 • کوفته مخصوص
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • کباب برگ
  ۷۹,۰۰۰ تومان به ازی هر عدد
  عدد
 • فیله استیک مرینیت شده
  ۲۹۳,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم
 • فيله زبان گوساله
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • نگینی استانبولی
  ۲۰۹,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم
  کیلوگرم
 • راسته کبابی گوساله
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  کیلوگرم
 • راسته گوساله
  ۲۰۴,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  کیلوگرم