• سس کنز سزار
  ۱۴۶,۰۰۰ تومان
 • سس ناندوز mild
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • روغن زیتون gourmnt
  ۴۹۷,۰۰۰ تومان
 • سس کنز بالزامیک
  ۱۷۳,۰۰۰ تومان
 • روغن کنجد شیر حسین
  ۲۸۱,۴۰۰ تومان
 • سس ناندوز EXTRA HOT
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • سس HP
  ۸۷,۰۰۰ تومان
 • سس تاباسکو قرمز
  ۴۸,۰۰۰ تومان
 • سس ناندوز wihd herb
  ۱۱۱,۰۰۰ تومان
 • سس ناندوز medium
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • سس ناندوز سیر
  ۱۰۶,۰۰۰ تومان