• سس ناندوز medium
  ۹۸,۰۰۰ تومان
 • سس بن ظفر
  ۵۹,۰۰۰ تومان
 • سس سزار ظفر
  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • سس انار ظفر
  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • سس کچاپ هاینز (910 گرمی)
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
 • سس تاباسکو سبز
  ۵۹,۹۰۰ تومان
 • ترشی انبه سبز
  ۸۳,۰۰۰ تومان
 • سس گلوریا سبز
  ۲۶,۰۰۰ تومان
 • سس فلفل بزرگ گلوریا
  ۱۰,۹۰۰ تومان
 • سس خردل فرنچ (255گرم)
  ۹۴,۰۰۰ تومان
 • سس ورچستر
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • روغن زیتون سرخ کردنی KRISTAL
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان