دسته بندی: انواع سس و روغن

 • galoriسس فلفل سبز
  ۹,۳۰۰ تومان
 • سس فلفل بزرگ گلوریا
  ۱۰,۹۰۰ تومان
 • hot sauceسس عقاب
  ۱۳,۹۰۰ تومان
 • سس گلوریا سبز
  ۲۸,۰۰۰ تومان
 • AMERICAN سس خردل کوچک
  ۲۸,۲۰۰ تومان
 • شیر نارگیل american
  ۳۳,۰۰۰ تومان
 • بنیه سالم عصاره پای مرغ
  ۳۳,۶۰۰ تومان
 • بنیه سالم عصاره قلم گوساله
  ۳۶,۸۰۰ تومان
 • سس انار ظفر
  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • سس تند کیمبال (Kimbal)
  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • سس سیر و فلفل Kimball
  ۴۵,۰۰۰ تومان
 • سس سزار ظفر
  ۴۹,۰۰۰ تومان