• سبزی خوردن شمال
  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • سالاد رژیمی اسفناج ظفر
  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • سالاد بن ظفر
  ۲۳,۰۰۰ تومان
 • سالاد مخصوص ظفر
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • سالاد سزار ظفر
  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • سس انار ظفر
  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • سس بن ظفر
  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • الویه مخصوص ظفر
  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • سالاد روسی ظفر
  ۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • سس سزار ظفر
  ۴۵,۰۰۰ تومان