• سالاد روسی ظفر
  ۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • پیراشکی پیتزا
  ۵۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • حمص ظفر
  ۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • پیراشکی گوشت
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • سمبوسه مرغ
  ۶۸,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
 • پیراشکی مرغ ظفر
  ۵۶,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
 • سمبوسه سبزیجات
  ۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
 • سمبوسه گوشت ظفر
  ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلو گرم
 • فلافل ظفر
  ۲۱,۰۰۰ تومان
 • حلیم بادمجان ظفر
  ۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
 • میرزا قاسمی ظفر
  ۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
 • کشک بادمجان ظفر
  ۴۰,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم