• پنیر بلوچیز کاله
  ۷۸۰,۰۰۰ تومان
 • کاله پنیررنگی خردشده کوچک
  ۷۸۰,۰۰۰ تومان
 • پنیر کممبر کاله
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
 • پنیر گودا کاله
  ۷۰۵,۰۰۰ تومان
 • ژامبون گوشت نوروزی
  ۶۸۰,۰۰۰ تومان
 • پنیر پستو قرمز کاله
  ۵۷۸,۰۰۰ تومان
 • روغن زیتون سرخ کردنی KRISTAL
  ۵۲۵,۰۰۰ تومان
 • زیتون با سیر و ریحان
  ۵۱۵,۰۰۰ تومان
 • ژامبون گوشت تنوری رباط 90%
  ۵۰۵,۰۰۰ تومان
 • ران بوقلمون فرآوری شده رباط
  ۶۶۱,۳۶۵ تومان
 • ژامبون سالامی رباط
  ۴۷۵,۰۰۰ تومان
 • ماکیما کابانوسی
  ۴۶۹,۰۰۰ تومان