• چرخ کرده شترمرغ
    ۱۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  • شترمرغ
    ۱۴۵,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم