• چرخ کرده شترمرغ
    ۱۴۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم
  • شترمرغ
    ۱۴۹,۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم